Счетоводство

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Икономист

Форма на обучение: Редовна и задочна

Обучението в специалност „Счетоводство“ предоставя на студентите специфични икономически знания, които са необходими за решаването на конкретни проблеми в областта на счетоводството и одита на предприятия от различни стопански отрасли, публичния сектор, банковата система и други банкови и финансови институции, застрахователни компании, социално осигурителни дружества. Студентите придобиват практически знания и умения, които им позволяват да изпълняват широк кръг дейности и задачи, свързани с отчитане, контрол и управление на финансови и нефинансови предприятия и дружества. 

Организацията на обучението в специалност „Счетоводство“ осигурява бързо и лесно адаптиране към потребностите на практиката. Теоретичната и практическата подготовка на успешно дипломираните студенти им позволява да се реализират като аналитични специалисти и експерти в областта на счетоводството в различните форми на съвременните организации. Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, отговарят на очакваните професионални компетенции, които студентите трябва да притежават след завършване на обучението. Предвиден и осигурен е достъп до информационни източници и възможностите за последващо обучение.

Обучението се провежда по бакалавърски учебен план.

Успешно завършилите обучението по тази специалност при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­на сте­пен „Бакалавър по икономика”, специалност „Счетоводство”.

Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Фор­ма на об­уче­ние: ре­дов­но и задочно.

Срок на об­уче­ние: ре­дов­ни и за­доч­ни сту­ден­ти – осем се­ме­стъ­ра

Задължителни дисциплини:

Макроикономика

Геоикономика

Основи на правото

Приложна математика

Английски език

Микроикономика

Информационни системи и технологии

Основи на управлението

Финансова математика

Публични финанси

Икономика на труда

Статистика

Икономика на предприятието

Икономически теории

Корпоративни финанси

Финансово счетоводство

Търговско право

Основи на счетоводството 

Маркетинг

Счетоводство и анализ на застрахователните и осигурителните дружества

Социално и здравно осигуряване

Финансови пазари

Застраховане

Финансово право

Счетоводство и анализ на банките

Банково дело и финансиране

Управленско счетоводство

Информационни системи в счетоводството

Счетоводна политика и финансови отчети

Финансов контрол

Счетоводство и анализ в публичния сектор

Информационни системи за бизнес анализ

Международни стандарти за финансово отчитане

Анализ на риска

Избираеми дисциплини:

Планиране и прогнозиране

Международна икономика

Технология на иновативното мислене и поведение

Електронна търговия

Външнотърговски сделки

Финансова престъпност и превенция

Местни финанси

Митнически контрол

Информационни системи за счетоводното отчитане на трудовите ресурси и ра-ботната заплата

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Макроикономически статистически изследвания 

Системи за единно планиране на ресурсите в предприятията (ERP)

Независим финансов одит

Международни финанси

Факултативни дисциплини:

Философия

Етика

Политология

Бизнес кореспонденция