Hello world!

February 10, 2019 0 comments fisnadmin

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Публична администрация

June 27, 2017 0 comments fisnadmin

Публична администрация

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Мениджър

Форма на обучение: Редовна и задочна

„Публична администрация“ е широкопрофилна университетска специалност в професионално направление „Администрация и управление“. Учебният план осигурява интердисциплинарност, на основата на съчетаване на управленски, икономически, правни, политологични, социологически, философски и информационни дисциплини. Обучението в специалност „Публична администрация“ има за цел да подготви висококвалифицирани държавни служители, експерти и специалисти по публична администрация.

В подготовката на студентите по тази специалност е отчетен опитът и добрите практики на водещи европейски и американски университети, институти и школи.  Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър по публична администрация“ могат да намерят професионална реализация в следните направления:

  • държавни служители в централната и местната администрация;
  • служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред, културно-просветни организации;
  • служители в неправителствени публични организации (НПО) – сдружения, фондации и други за реализация на публични цели;
  • служители в международни публични организации.

Обучението се провежда по бакалавърски учебен план.

Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Фор­ма на об­уче­ние: ре­дов­но и задочно.

Срок на об­уче­ние: ре­дов­ни и за­доч­ни сту­ден­ти – осем се­ме­стъ­ра

Задължителни дисциплини:

Приложна математика

Икономикс

Социология

Основи на правото

Спорт

Чужд език

Основи на управлението

Регионална икономика

Основи на публичната администрация

Социална психология

Управление на човешките ресурси

Социална политика

Конституционно право

Държавно управление и администрация

Административно право и процес

Информационни системи и технологии

Приложна статистика

Местно самоуправление

Публични финанси

Управление на социалните дейности

Политики на ЕС

Демография

Организации и организационно поведение

Гражданско общество и неправителствен сектор

Избори и избирателни системи

Публично-частно партньорство

Качество и конкурентоспособност в публичната администрация

Превенция на корупцията в публичната администрация

Управление на риска в публичната сфера

Стратегическо управление в публичната сфера

Управление на проекти

Комуникации и връзки с обществеността

Е-управление

Избираеми дисциплини:

Защита правата на човека

Управление и опазване на околната среда

Европейска история и ценности

Институции на гражданското общество

Психология на управлението

Управленско решение и екипност

История на управленската мисъл

Планиране и прогнозиране

Мотивационен анализ

Социални изследвания

Политически и правни институции

Публични политики и програми

Административен протокол

Конфликтология

Управление на публичната собственост

Българският икономически модел

Управление на публичните инвестиции

Икономика на публичния сектор

Маркетинг на публичните услуги

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

 

Факултативни дисциплини:

Делова кореспонденция

Административна етика

Политология

Философия

Мениджмънт на туристическия бизнес

June 27, 2017 0 comments fisnadmin

МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

 

       „Мениджмънт на туристическия бизнес“ е университетска специалност в професионалното направление „Администрация и управление“. Студентите получават задълбочена академична и практическа подготовка за ефективното управление на класическите и модерните направления в туризма. Обучението се провежда по учебен план, разработен в съответствие с националния и световния опит в подготовката на мениджъри според изискванията на туристическия сектор. В целия курс на обучение е отделено специално внимание на чуждоезиковата подготовка по английски и руски език. Завършилите специалността студенти могат успешно да се реализират като висши и средни мениджъри в туризма, както и като функционални специалисти, аналитици, експерти и предприемачи в туристическия бизнес.

Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Hello world!

June 27, 2017 0 comments fisnadmin

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!