Политически науки

Катедра „Политически науки“ е ориентирана към изследване и преподаване на най-новите политически, геополитически, и геостратегически тенденции на глобалната политическа сцена, развитието на теорията за демокрацията, управлението и методологията за анализ на международни конфликти и кризи, сравнителните политически изследвания и др. Специфична и важна нейна особеност е свързана с  подготовката на студентите по редица базови икономически дисциплини, за което способства преподавателско-изследователският потенциал на ФИСН, където организационно катедрата е ситуирана.

Катедрата покрива следните главни научно-изследователски полета: теория на политиката, методология на политическите изследвания, теория на международните отношения, сравнителни политически изследвания, теория на демокрацията, а така също социология на властта, социология на политиката, емпирични политически изследвания, регионални външни политики и дипломатически отношения на Балканите и др. Акцент са също така политическото лидерство, държавното управление, гражданското общество и неправителствения сектор, политическата култура.

Преподавателският състав формира сериозен научно-изследователски потенциал в две големи направления на съвременната политическа наука. Първо, изследването на глобалните политически процеси, световното лидерство, международните отношения, дипломацията, международната сигурност и мениджмънта на съвременните конфликти, регионалните политически тенденции и стратегии. В тази област през последните 10 години учените от катедарата са публикували 6 монографии и над 15 студии и статии. Второ, анализът на вътрешнополитическите процеси, състоянието на демокрацията, методите за анализ на политическите феномени, изборите и избирателния процес и др. Политолозите от катедрата са публикували в това направление 4 монографии и над 10 статии през последните години.

В катедрата се извършва обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степени. Особен интерес представлява новоразкритата магистърска програма „Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“.

През последните 10 години в света е в ход тенденция на рязка промяна на средата за сигурност. Нарастват военните потенциали, увеличава се ядреното оръжие, като възникват нови ядрени държави, изостря се стратегическото съперничество между водещите световни сили. Лидиращите аналитични центрове в Европа, САЩ, Русия и Китай за изследване на мира и сигурността са единодушни, че нараства несигурността, увеличават се турбулентността и конфликтността в света. Мирът става все по-неуправляем и трудно поддържан. В този геостратегически контекст катедра „Политически науки“ консолидира научно-изследователската си и преподавателска дейност около два приоритетни принципа: първо, да подготвя специалисти, способни да разберат и оценят съвременните глобални и регионални процеси и политики; второ, да създаде у обучаващите в трите степени теоретичен вкус и практически усет към политиката и умения да анализират вътрешно-политическите процеси в контекста на водещите глобални и регионални тенденции, като генерират решения на определени проблеми.