Преподавателска мобилност

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ
Факултет по икономически и социални науки

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във

ФИСН за академичната 2016/2017 г.

Общ брой финансирани мобилности за факултета – 4

Държава Приемащ университет Брой мобилности по договор Макс. брой финансирани дни за 1 мобилност Област на знание Дневен грант (евро) Транспортни разходи

(евро)

Белгия Унив. Гент 1 5 340 бизнес и администрация 140 275
Испания Унив. Валядолид 2 5 0410 бизнес и администрация, 0311 икономика 120 360
Полша Унив. Познан 1 5 041 бизнес и администрация, 0311 икономика 140 275
Португалия Унив. Лисабон 2 5 031 социология, 312 политология, 313 психология, 222 история 120 360
Словакия Унив. Братислава 1 5 0311 икономика 120 275
Гърция Унив. македония 1 5 0413 управление и администрация, 0414 маркетинг и реклама 140 180
Франция Унив. Париж 13 3 5 031 социология, икономика, мениджмънт, маркетинг 140 275
Франция Унив. Версай 1 5 041 бизнес и администрация 140 275
Франция Унив.Лил1 1 5 314 икономика 140 275

 

Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от ФИСН (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.
  1. II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок  до 13.01.2017 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя на финансираните мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива), се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

  1. IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора се представя в ОМС на г-жа Надя Кънева/ г-жа Радосвета Мишевска за изготвянето на командировъчна заповед. След подписването на заповедта в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка, задължително в УниКредит Булбанк, и да представи копие с номера на банковата сметка в отдел НПД.

 

  1. V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност – 5 работни дни; минимална продължителност – 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

 Продължителността на мобилността се удостоверява с:

  1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.
  2. Оригинали на билети/бордни карти.

Размерът на финансовата подкрепа се изчислява, като се умножи броят на работните дни (без дните за пътуване) по дневната ставка за съответната приемаща държава. Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация.

В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, която е по-кратка от посочената в Договора за мобилност, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.