Управление и количествени методи в икономиката

Катедра Управление и количествени методи в икономиката (УКМИ) към Факултет по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е създадена през ……. г.  и представлява най-голямото звено на факултета като преподавателски състав. Екипът на катедрата включва специалисти от различни научни области – Икономика и управление, Статистика и демография, Информатика и компютърни науки, Математика. Въпреки разнородните изследователски интереси, членовете на катедрата са обединени от общата цел да се доказват със своите специфични компетентности и да работят съвместно за утвърждаването на катедрата. Наличието на разбирателство, сплотеност, екипен дух са предпоставки за провеждането на множество общи изследвания, десетки статии и публикации във водещи научни издания, научноизследователски проекти и други. Мотото и движеща сила на екипа са: „Хармония. Мотивация. Ефективност.“ Науката е колаборация на различни идеи, като интердисциплинарността на преподавателския състав е в унисон с образователните политики на България и Европа. Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 разглежда интердисциплинарността като предпоставка за развитие на всички основни научни области, в които България може да изгради необходимия научен капацитет. Научният колектив и области на изследвания на екипа са представени на схемата:

Научни области на изследователска работа.
Икономика и управление

проф. д-р Ив. Иванов
доц. д-р Ал. Петров
гл. ас. д-р А. Димитров
гл. ас. д-р М. Ангелова
гл. ас. д-р В. Хаджиева

Статистика и Демография

проф. дсн М. Сугарева
доц. д-р М. Русева
ас. М. Шуманска

Информатика и компютърни науки

доц. д-р О. Рахнева
доц. д-р Г. Илиева
гл. ас. д-р П. Георгиев
Бизнес Математика
доц. д-р Т. ЯнковаЛилова

През годините в катедрата са се обучавали и успешно защитили десетки докторанти в редовна, задочна и свободна форма на докторантура по научни направления 3.8. Икономика и управление (Индустрия), ……и другите. Към 31.12.2017г в катедрата са зачислени следните докторанти:  Редовна форма: Гергана Димитрова Димитрова (икономика); Катерина Йорданова Козлуджова (икономика);  Задочна форма: Мая Дилкова (икономика);  Свободна подготовка – Станислава Иванова Клисарова – Белчева(информатика); Мария Шуманска (статистика); Цветелина Мантарова(икономика); Александър Маринов (???). Катедра УКМИ администрира водещи специалности във ФИСН – бакалавърски програми: Стопанско управление, Публична администрация, Мениджмънт на туристическия бизнес; магистърски програми: ………….. Нашите студенти постоянно се доказват като утвърдени и уважавани в практиката специалисти. Целият екип на катедрата работи и се усъвършенства за благото и успеха на студентите, като се стремим максимално да им предадем нашия ентусиазъм, креативност, нови идеи и мотивация за работа в България.
Икономика