Стопанско управление

Област на висше образование: 3. Социални, стопански  и правни  науки                                   

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Мениджър

Форма на обучение: Редовна и задочна

Стопанското управление е университетска специалност в професионално направление „Администрация и управление”. В подготовката на студентите по тази специалност са включени базови знания по икономика, организация и управление на бизнес организациите. Придобиват се умения за диагностика на проблеми в бизнес среда, разработване и избор на управленски решения, организация и контрол на изпълнението им.

            Обучението се провежда по бакалавърски учебен план, разработен в съответствие с българския и световния опит в подготовката на мениджъри.

            Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър по стопанско управление” с професионална квалификация „Мениджър” и могат успешно да се реализират като управляващи на различни равнища на бизнес организациите. Желаещите могат да продължат образованието си в магистърски програми на факултета.

            Срок на обучение: за редовни и задочни студенти – осем семестъра.

 

Задължителни дисциплини:

Макроикономика

Микроикономика

Математика I част

Математика ІІ част

Чужд език

Физкултура

Основи на правото

История на управленската мисъл

Основи на управлението

Социология

Маркетинг

Психология

Планиране и  прогнозиране

Теория на системите

Управление на човешките ресурси

Счетоводство

Информатика

Статистика

Търговско право

Количествени методи в управлението

Корпоративни финанси

Публични финанси

Икономически теории

Право на ЕС

Анализ на риска

Организационно поведение

Трудово право

Международна икономика

Стратегически мениджмънт

Бизнес комуникации

Икономика на предприятието

Анализ на стопанската дейност

Управление на качеството

Цени и ценова политика

 

Избираеми дисциплини:

Геоикономика

Продуктова политика

Стопанска история

Социална политика

Компютърно счетоводство

Стратегически маркетинг

Електронна търговия

Корпоративно счетоводство

Финансово право

Политики на ЕС

Стокови борси

Логистика

Управление на продажбите