Финанси

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Икономист

Форма на обучение: Редовна и задочна

Финанси е университетска специалност в професионално направление “Икономика”. Обучението дава специфични икономически знания, които са необходими за управлението на финансовия сектор. Студентите завършили специалност Финанси получават базова подготовка за успешна реализация във финансовите отдели на търговските дружества, както и професионално развитие като специалисти в различни финансово-кредитни институции.

Студентите придобиват знания и умения за сложните финансови, пенсионни и застрахователни отношения в предприятията, банките и небанковите финансови институции. Те получават знания за функционирането на финансовите пазари и специфичната роля на финансовите посредници.

Обучението се провежда по бакалавърски учебен план.

Успешно завършилите обучението по тази специалност при­до­би­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­на сте­пен „Бакалавър по икономика”, специалност „Финанси”.

Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Фор­ма на об­уче­ние: ре­дов­но и задочно.

Срок на об­уче­ние: ре­дов­ни и за­доч­ни сту­ден­ти – осем се­ме­стъ­ра

Задължителни дисциплини:

Макроикономика

Микроикономика

Геоикономика

Приложна математика I част

Приложна математика ІІ част

Чужд език

Спорт

Основи на правото

Международна финансова и бизнес история

Основи на управлението

Обща финансова теория

Информатика

Икономика на труда

Социология на икономиката

Маркетинг

Финансово счетоводство

Финансов контрол

Икономика на предприятието

Основи на счетоводството

Статистика

Финансови пазари

Банково финансиране

Счетоводство на публичния сектор

Планиране и прогнозиране

Цени и ценова политика

Застраховане

Финансово право

Счетоводен и финансов одит

Корпоративни финанси

Публични финанси

История на икономическите теории

Анализ и оценка на риска

Иконометрия

Анализ на стопанската дейност

Избираеми дисциплини:

Финансова престъпност и превенция

Бизнес етика

Лични финанси

Психология

Рефлексията в управлението

Социално осигуряване

Търговско право

Психология на управлението

Теория на вероятностите

Счетоводен и финансов софтуер

Местни финанси

Електронна търговия

Икономически и финансови основи на международните отношения

Социология на пазарите

Съвременни методи за инвестиционен анализ

Макроикономическа статистика

Дериватни пазари и инструменти

Финансови инструменти в счетоводните стандарти

Статистически софтуер

Икономическа демография

Факултативни дисциплини:

Философия

Етика

Политология

Бизнес кореспонденция