Финансов мениджмънт

„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

ТАКСИ:

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма е да създаде необходимата база от знания и да формира специализирани умения в областта на финансовия мениджмънт. Постигнатият резултат осигурява на обучаваните добри възможности за реализация като финансови мениджъри в производствени компании, инвестиционни дружества, фондове, търговски банки.

Основни академични курсове:

  • Финансов анализ;
  • Капиталов пазар;
  • Международни финансови организации и политики;
  • Международни финанси;
  • Управление на инвестициите.

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов.