Застраховане

„ЗАСТРАХОВАНЕ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

ТАКСИ:

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

 

Магистърската програма „Застраховане“ осигурява специализирано обучение по съвременните проблеми на мениджмънта на застрахователния бизнес.

Завършилите я магистри могат да намерят успешна професионална реализация както в различните нива от управленската структура на застрахователните дружества, така и като застрахователни посредници. Изучаваните дисциплини са съобразени с последните теоретични разработки и установените добри практики в застрахователния бизнес.

Тази програма представлява интерес и за всички, които желаят да се запознаят със съвременното състояние и тенденции в развитието на застраховането.

В учебния план на магистърската програма „Застраховане“ са включени учебни дисциплини, даващи знания на студентите, които ще им позволят да се ориентират в сложните дейности и процеси на застрахователната дейност.

Основни академични курсове:

  • Икономика на застраховането;
  • Финансов анализ;
  • Счетоводство и анализ на застраховането;
  • Мениджмънт на застрахователното дружество;
  • Застрахователни продукти;
  • Управление на риска в застрахователното дружество;
  • Застрахователна превенция.

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов.