Макроикономика

Област на висше образование: 3.   Социални, стопански  и правни  науки                                   

Професионално направление: 3.8  Икономика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Икономист

Форма на обучение: Редовна и задочна

 

Макроикономиката е широкопрофилна университетска специалност в професионално направление „Икономика”, изучавана в авторитетни висши училища и факултети по икономика и управление. Завършилите тази специалност могат да се реализират успешно в различни области на стопанството: регионално управление и планиране, публични финанси, банково и застрахователно дело.

            Студентите получават базова теоретична икономическа подготовка и придобиват знания и умения за управление на национални, регионални, отраслови икономически системи, както и на фирми.

            Обучението се провежда по бакалавърски учебен план.

            Желаещите могат да продължат обучението си в магистърски програми на факултета.

            Успешно завършилите получават образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по макроикономика с професионална квалификация „Икономист”.

            Срок на обучение: редовни и задочни студенти – осем семестъра.

 

Задължителни дисциплини:

Макроикономика I ниво

Микроикономика II ниво

Математика I част

Математика II част

Основи на правотo

Основи на управлението

Стопанска история

Геоикономика

Чужд език

Маркетинг

Статистика

Демография Икономика на труда

Международна икономика

Счетоводство

Информатика

Социология на икономиката

Търговско право

Публични финанси

Корпоративни финанси

Икономически теории

Цени и ценова политика

Финансови пазари и инфраструктура

Планиране и прогнозиране

Анализ на риска

Стратегически мениджмънт

Социална политика

 

Избираеми дисциплини:

Теория на политиката

Административно право

Продуктова политика

Търговска марка и търговия с интелектуална собственост

Маркетингови проучвания

Стратегически маркетинг

Държавна власт и държавна администрация

Трудово право

Право на ЕС

Еконофизика

Свободно движение и конкурентоспособност на продуктите в ЕС

Квалитология

Електронна търговия

Корпоративно счетоводство

Финансово право

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Политики на ЕС

Икономическа политика

Количествени методи за икономически анализ

Анализ на стопанската дейност

Управление на качеството

Управление на продажбите

Международен бизнес

Трудовите пазари в условията на глобализация