Маркетинг

„МАРКЕТИНГ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

ТАКСИ:

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоре­тични и приложни маркетингови познания. В програмата акцентът се поставя върху интегрираните маркетингови комуникации, бранд мениджмънта, информационните системи и технологии в маркетинга, управлението на взаимоотношенията с клиенти, интернет техно­ло­гиите за бизнес анализ в маркетинга, маркетинговата логистика, маркетин­говия одит, международните пазари и цени.

Завършилите магистърската програма „Маркетинг“ могат успеш­но да се реализират като експерти, ръководни кадри, аналитични спе­циалисти в държавни, обществени и стопански организации.

Основни академични курсове:

  • Интегрираните маркетингови комуникации;
  • Маркетинговият одит;
  • Бранд мениджмънт;
  • Интернет технологиите за бизнес анализ в маркетинга.

Ръководител на програмата е доц. д-р Теофана Димитрова.