Маркетинг

Област на висше образование: 3.  Социални, стопански  и правни  науки                                    

Професионално направление: 3.8  Икономика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Икономист

Форма на обучение: Редовна и задочна

Маркетингът е университетска специалност, в която се усвоява широк профил знания по икономика и управление, конкретни познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделни пазари и сфери на стопанския живот на различни управленски равнища. Придобиват се умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработване на маркетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

            Обучението се провежда по бакалавърски учебен план.

            Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по маркетинг и могат успешно да се реализират в бизнеса и управлението. Желаещите могат да продължат образованието си в магистърски програми на факултета.

            Форма на обучение: редовно и задочно.

            Срок на обучение: редовни и задочни студенти – осем семестъра.

 

Задължителни дисциплини:

Микроикономика

Макроикономика

Математика I част

Математика ІІ част

Основи на управлението

Стопанска история

Чужд език

Физкултура

Основи на правото

Геоикономика

Статистика

Счетоводство

Информатика

Социология на икономиката

Стокознание

Маркетинг

Корпоративни финанси

Публични финанси

Икономика на труда

Икономически теории

Демография

Маркетинг на потребителския пазар

Маркетингови проучвания

Търговско право

Продуктова политика

Цени и ценова политика

Квалитология

Маркетинг на индустриалния пазар

Планиране и прогнозиране

Анализ на риска

Управление на продажбите

Стокови борси

Транспортна и спедиторска дейност

Стратегически маркетинг

Комуникации и комуникационна политика

Управление на качеството

Логистика

Търговска марка и търговия с интелектуална собственост

Право на ЕС

 

Избираеми дисциплини:

Трудово право

История на управленската мисъл

Икономика на предприятието

Социална политика

Корпоративно счетоводство

Електронна търговия

Психология на търговията

Международно право

Стратегически мениджмънт

Анализ на стопанската дейност

Фондови борси

Реклама и рекламна политика

Връзки с обществеността