Международни икономически отношения

Област на висше образование: 3. Социални, стопански  и правни  науки                                   

Професионално направление: 3.8 Икономика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Икономист

Форма на обучение: Редовна

 

Международните икономически отношения са университетска специалност в професионално направление „Икономика”. По тази специалност се обучават студенти в реномирани висши училища и факултети по икономика.

            Студентите получават широкопрофилна икономическа подготовка, знания за интернационализацията на икономическия живот и глобализацията на световното стопанство, за регионалните икономически тенденции. Придобиват се умения за прилагане на техники и процедури за осъществяване на външнотърговски операции, за вземане на икономически решения в динамична международна среда.

            Обучението се провежда по учебен план, разработен в съответствие с българския и чуждестранния опит, както и с държавните изисквания.

            Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър по международни икономически отношения” с професионална квалификация „Икономист” и могат да се реализират успешно в международни икономически организации, външнотърговски и валутно-финансови институции. Желаещите да продължат образованието си могат да специализират в магистърски програми на факултета.

            Срок на обучение: осем семестъра.

 

Задължителни дисциплини:

Микроикономика

Математика I част

Математика ІІ част

Основи на управлението

Стопанска история

Бизнес чужд език

Физкултура

Макроикономика

Основи на правото

Геоикономика

Статистика

Счетоводство

Информатика

Социология на икономиката

Маркетинг

Публични финанси

Икономика на труда

Икономически теории

Корпоративни финанси

Управление на качеството

Търговско право

Международна търговия

Международни финанси

Цени и ценова политика

Анализ на риска

Международен бизнес

Международно право

Стокови борси

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Право на ЕС

Международни отношения

 

Избираеми дисциплини:

Втори чужд език

Стокознание

Психология на управлението

Корпоративно счетоводство

Електронна търговия

Психология на търговията

Маркетингови проучвания

Свободно движение и конкурентоспособност на продуктите в ЕС

Планиране и прогнозиране

Трудово право

Маркетинг на индустриалния пазар

Управление на продажбите

Фондови борси

Социална политика

Стратегически маркетинг

Логистика

Стратегически мениджмънт