Политология

Област на висше образование: 3. Социални, стопански  и правни  науки                                   

Професионално направление: 3.3 Политически науки

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Политолог

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: осем семестъра

 

 

Професионален профил и професионална реализация

Завършилите бакалавърска програма „Политология” във ФИСН към ПУ „Паисий Хилендарски” придобиват квалификация „политолог”. Те могат да работят в държавната и местна администрация, в политически партии и неправителствени организации, в медии, както и да продължат образованието си в магистърски програми.

Кандидатстване за прием в програмата

Приемът в бакалавърска програма „Политология” се извършва след успешно класиране, организирано от Университета, в кандидатстудентски изпит по История на България или География на Блгария, или Английски език, или Немски език или Френски език; оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература или История на Блгария, или География на Блгария.

Професионални компетенции

Професионалните компетенции, придобивани в бакалавърската програма „Политология”,  включват:

  • широки и задълбочени теоретични познания във всички области на политическите науки;
  • практико-приложни умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и извршване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
  • комуникативни умения като: свободно боравене със съвременните информационни и комуникационни технологии, умения за работа в екип и решаване на конфликти, умения за водене на преговори и постигане на резултати, организаторски умения.

Равнището на професионална компетентност кореспондира с учебния план и учебното съдържание на бакалавърската програма „Политология” във ФИСН. То се защитава на държавен изпит и се признава с диплома за завършена специалност и степен на висшето образование.

Задължителни курсове в бакалаврска програма „Политология”:

Въведение в политологията

История на политическите идеи

Въведение в правото

Въведение в социологията

История на българския политически живот

Политически организации и институции

Основи на управлението

Обща икономическа теория

Българският политически процес след 1989 г.

Конституционно право

Социология на политиката

Основни модели в политическата икономия

История на международните отношения

Международно право

Сравнителни политически системи и режими

Политически идеологии

Теория на международните отношения

Европейска политическа интеграция

Политическата промяна

Избори и избирателни системи

Методология на политическия анализ

Държавна власт и държавна администрация

Политически маркетинг

Политически комуникации и водене на преговори

Управление на конфликти и кризи

Местна власт и местна администрация

 

Избираеми курсове в бакалаврска програма „Политология”:

Философия

Стопанска история

Европейска история и ценности

Етика

Геоикономика

Парламентаризъм и правова държава

Партийни системи и партийни структури в Югоизточна Европа

Социална политика

Право на ЕС

Изследване на общественото мнение и електоралното поведение

Публични финанси

Политическо лидерство

Геополитика

Политики на пазара на труда

Българската външна политика

Гражданско общество и неправителствени организации

Демография и демографски политики

Етнорелигиозни отношения на Балканите

Демократизаця и евроинтеграция в Югоизточна Европа

Политики на ЕС

Държава и църква в България

Политическа култура

Глобализацията – конфликти и рискове в съвременното общество

Науката и технологиите в съвременния свят