Участие на преподаватели

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ НА I ОТД

В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2016 г.

Наименование на проекта, финансираща програма/организация, години Вид проект
В Н М
2013
1. Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет“, фи­нан­сиран от ЕСФ (2012 – 2013 г.) 1  

 

2.  „Съвременни изследователски методи и технологии в икономи­ческите и социалните науки“, изследователски проект на фонд „Науч­ни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“  

1

3. Проект на НИМХ-БАН по договор с Община Пловдив (финансира се от Община Пловдив, договор /ЗДГ455/18.04.2013 г.) 1
Общо: 1 2  
2014
1. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финанси­ран от ЕСФ (2012 – 2014) 1  

 

2.   „Съвременни изследователски методи и технологии в икономи­ческите и социалните науки“, изследователски проект на фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“  

1

3. Проект на НИМХ-БАН по договор с Община Пловдив (финансира се от Община Пловдив, договор /ЗДГ455/18.04.2013 г.) 1
Общо: 1 2  
  2015
1. Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA) 1
2. Лидерски платформи за гражданско развитие, Институт за регионал­ни и международни изследвания (ИРМИ) 1
3. Стратегическо планиране и гражданско застъпничество. Участие на граждански групи в изработването и промяната на обществени поли­тики, Институт за регионални и международни изследвания (ИРМИ) 1
4. Zona Cultura 2016, Sofia breates foundation 1
5. „Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми“, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015 – 2016 г.  

1

Общо: 1   4
2016      
1. „Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми“, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015 – 2016 г.  

1

 
2. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики – фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2018) 1
3. Programme Horizon 2020 – Policies Supporting Young People in their life course (2016 – 2019)     1
4. Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (ART), изследователски проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“, 2016 – 2018 г.    

1

Общо: 1 2 1
  2017      
1. Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС (на примера на България), изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017 – 2018 г.  

1

2. Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017 – 2018 г. 1
3. 10 години България в ЕС – успехи и предизвикателства, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017  г. 1
4. Developing Identity ON Yield, SOil and Site, DIONYSOS, INTERREG Greece-Bulgaria, European  Regional Development Fund and National funds of Greece and Bulgaria 1
5. ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory, European  Regional Development Fund and National funds of Greece and Bulgaria 1
6. Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (ART), изследователски проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“, 2016 – 2018 г. 1
7. Programme Horizon 2020 – Policies Supporting Young People in their life course (2016 – 2019) 1
8. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики – фаза 1“, финансиран от ОП НОИР (2016 – 2018) 1
Общо: 3 2 3
ОБЩО (2013-2017 г.) 7 8 7

   Означения: В – вътрешен проект; Н – национален проект; М – международен проект