Участие на студенти и докторанти

УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2017 г.

Наименование на проекта, финансираща програма/организация, години Вид проект
В Н М
  2013      
1. Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет“, фи­нан­сиран от ЕСФ (2012 – 2013 г.)   1  

 

2.  Съвременни изследователски методи и технологии в икономи­ческите и социалните науки, изследователски проект на фонд „Науч­ни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“  

1

   
3. BG161PO001/3.3-01/2008/001-13 Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013)  

1

   
Общо: 2 1  
  2014      
1. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финанси­ран от ЕСФ (2012 – 2014)   1  

 

2.   Съвременни изследователски методи и технологии в икономи­ческите и социалните науки, изследователски проект на фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“  

1

   
Общо: 1 1  
  2015      
1. Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA)     1
2. Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (BIHSENA)     1
3. Финансов Механизъм на Европейското икономическо пространство, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”  

1

   
3. Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015 – 2016 г.  

1

   
Общо: 2   2
  2016      
1. Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2015 – 2016 г.  

1

   
2. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики – фаза 1“, финанси­ран от ЕСФ   1  
3. Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA)     1
4. Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (BIHSENA)     1
5. Programme Horizon 2020 – Policies Supporting Young People in their life course (2016 – 2019)     1
Общо: 1 1 3
1. Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС (на примера на България), изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017 – 2018 г.  

1

   
2. Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017 – 2018 г. 1    
3. 10 години България в ЕС – успехи и предизвикателства, изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017  г. 1    
4. Developing Identity ON Yield, SOil and Site, DIONYSOS, INTERREG Greece-Bulgaria, European  Regional Development Fund and National funds of Greece and Bulgaria     1
5. ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory, European  Regional Development Fund and National funds of Greece and Bulgaria     1
  Общо: 3   2
ОБЩО (2013-2017 г.) 9 3 7

   Означения: В – вътрешен проект;