Временно се прекратява приемането на договори по проект “Студентски практики”

Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приема на договори на студенти за практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.
Подновяването на приемането на договори за Студентски практики ще бъде оповестено допълнително.