Глобална политика, международна сигурност, управление на кризи

„Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: политолог

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е подготовка на висококва­лифицирани кадри, притежаващи фундаментални знания в областта на световните политически процеси, спецификата в икономическото развитие на регионите в света и възможностите за управление на потенциалните кризи между основните политически сили. Програмата е ориентирана преди всичко към тези политолози, социолози, историци, икономисти или филолози, които са решили да повишат своята конкурентоспособност и да задълбочат своя интелектуален капитал чрез разширяване на профила на своята бакалавърска подготовка по пътя на нейната „политизация“ и „икономизация“.

Основни академични курсове:

  • Глобално лидерство;
  • Технологични пробиви и международна политика;
  • Сравнителен анализ на модерните политически системи;
  • Европейският съюз като глобална сила;
  • Близък изток: история, религии и цивилизации;
  • Стратегическата стабилност в началото на XXI век;
  • Външнополитически доктрини на Балканите.

Ръководител на програмата е доц. д-р Горан Стойковски