Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г.

May 26, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Чрез профила Ви в Мудъл ФИСН ще имате възможност да посочите избираемите дисциплини, които желаете да изучавате през учебната 2021/2022 година.

Преди да направите своя избор, имате възможност да се запознаете със съдържанието на всяка от дисциплините като кликнете на съответното заглавие от списъка с предложения.

При избора на дисциплини (по една за всеки от двата семестъра) трябва да имате предвид следните правила:

1) Срокът за посочване на избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 г. е от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. с упоменат начален час, който ще е видим във Вашия профил.

2) Имате право само на един опит при посочване на конкретна избираема дисциплина за всеки от двата семестъра.

3) Ако предстои да бъдете втори курс, трети курс или четвърти курс (но от специалностите Макроикономика, Мениджмънт на туристическия бизнес и Стопанско управление), е необходимо да посочите дисциплини и за двата семестъра. Не се допуска избор на само една от тях.

4) Ако предстои да бъдете четвърти курс и сте специалност Маркетинг, МИО, Финанси, Счетоводство, Публична администрация, Политология и Национална сигурност, е необходимо да посочите дисциплина само за първия семестър.

5) Тези от Вас, които не направят своя избор в срока на записване, ще бъдат разпределени служебно.

6) Не се допуска преместване от една дисциплина в друга по никаква причина.

Проект „Студентски практики – фаза 2“

May 25, 2021 0 comments fisnadmin

Приемът на документи по проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 13.07.2020 г.

Информация за студенти:

Документи могат да подават всички действащи студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които в рамките на обучението си в сегашната ОКС още не са участвали в проекта.

За повече информация: https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent

При кандидатстването за практическо обучение се избира:

1) ментор от обучаваща организация, която има сключен договор с ПУ “П. Хилендарски”;

2) академичен наставник от ФИСН.

Началната дата в графика за започване на практиката може да бъде най-рано:

– следващия понеделник, ако документите се подават в понеделник;

– по-следващия понеделник, ако документите се подават в друг ден от седмицата.

Пример: При подаване на документи на 13.07.2020 г. практиката започва най-рано на 20.07.2020 г., а при подаване на документи на 15.07.2020 г. практиката започва най-рано на 27.07.2020 г.

След потвърждаване на програмата и графика от академичния наставник студентът генерира през системата договор, към който има приложена декларация. Договорът и приложената към него декларация се разпечатват в три екземпляра.

ВАЖНО: При попълването на личната информация към профила си в системата студентът трябва да въведе личен IBAN!

При подаване на документите се представят:

– Разпечатан в три екземпляра договор, последната страница на който е декларация. На първа страница най-горе на „Днес ……………….., в гр. ……………………“ ръчно се попълва датата на подаване и „Пловдив“, а по-долу се попълва постоянен адрес. На предпоследната и на последната страница и трите екземпляра трябва да са подписани лично от студента.

– Разпечатана в един екземпляр и попълнена декларация за лична сметка. Формулярът се изтегля от тук.

Информация за обучаващите организации:

При подаване на документите се представят:

– договор на обучаващата организация, генериран през системата и разпечатан в три екземпляра с подпис и печат;

– списък на менторите, генериран през системата;

– договор/и на ментор/и от обучаващата организация, генериран/и през системата и разпечатан/и в три екземпляра (трябва да е посочен личен IBAN);

Прием на документи:

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24

ет. 3, каб. 351 всеки работен понеделник от 10:00 до 11:00 ч.

За контакти по телефона:

функционален експерт, 0887 118 552

Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми Колеги,

За да се явите на online изпит с индивидуален протокол във Факултета по икономически и социални науки, е необходимо:

Първо: От профила си в e-portal да генерирате Служебна бележка за явяване на изпит и да я изпратите на преподавателя не по-късно от 48 часа преди изпита.

Второ: Ако е изпълнено първото условие, преподавателят изпраща служебната бележка на г-н Димитър Савов не по-късно от 24 часа преди изпита в случай, че изпитът се провежда чрез платформата Moodle.

Трето: За да вземете участие в изпита (в случай, че той се провежда чрез Moodle ФИСН), е необходима регистрация в платформата не по-късно от една седмица преди началото на изпита.

Четвърто: Преподавателят има ангажимент да върне разпечатана и попълнена служебната бележка на инспектора, за която той издава индивидуален протокол и го представя за подпис на преподавателя.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ВИДЕО УПЪТВАНЕ

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

Уважаеми колеги,

Моля, обърнете внимание на видео клипа и следвайте стъпките в него, за да сте сигурни че няма да срещнете технически затруднения по време на Вашето електронно обучение.

https://www.facebook.com/100001255445220/posts/3557439734307840/?extid=0

Пожелаваме Ви успех и Ви благодарим за доверието и съвместната ни работа!

Поздрави,
проф. д-р Станимир Кабаиванов
Декан на ФИСН

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ЮНИ 2021 г.

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ВЪВ ФИСН ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

(Редовна сесия за специалностите „Управление на човешките ресурси“, „Бизнес комуникации и връзка с обществеността“, „Бизнес психология“ , „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“, „Киберсигурност“ и поправителна сесия за всички останали специалности) ще се проведат, както следва:

  • по чужд език – на 19.06.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 25.05. до 04.06.2021 г.  на инспекторите Снежа Тодорова и Елена Шишкова.

Електронното заявление може да изтеглите от тук:

  • по специалността – на 26.06.2021 г. и 27.06.2021 г.

Заявлението за явяване на държавен изпит се подава електронно от 25.05. до 04.06.2021 г.  на инспекторите на Факултета.

Електронното заявление може да изтеглите от тук:

Зала, дата и час ще бъдат обявени допълнително на сайта на Факултета.

Забележка: Това  съобщение не се отнася за студентите от 4 курс на учебната 2020/2021 година!

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2021 г.

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Държавните изпити във ФИСН през 2021 г. ще се проведат, както следва:

месец юни

– на 26 – 27.06.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (поправителна сесия) и  ОКС „магистър“ (редовна сесия за трисеместриалните програми и поправителна сесия за всички останали магистърски програми);

– на 19.06.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (поправителна сесия).

месец септември и месец октомври:

– на 29 – 30.09.2021 г. по специалността за ОКС „бакалавър“ (редовна изпитна сесия);

– на 09 – 10.10.2021 г. по чужд език за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (редовна изпитна сесия);

месец ноември: 

– на 06 – 07.11.2021 г. по специалността за ОКС „магистър“.

Решение на ФС на ФИСН № 152/25.01.2021 г.

Правила за допускане до разработване и защита на дипломна работа

May 23, 2021 0 comments fisnadmin

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Правила

за допускане до разработване и защита на дипломна работа

1. Заявление за допускане до разработване на дипломна работа се подава не по-рано от края на предпоследния семестър на бакалавърската или магистърската програма при съответния инспектор. Заявлението трябва да е резолирано от ръководителя на специализиращата катедра и декан.

2. Успехът от семестриалните изпити трябва да е не по-малък от „Отличен“ 5.50 към датата на подаване на заявлението.

3. Темата на дипломната работа трябва да съответства на научната специалност на бакалавърската/магистърската програма, по която студентите се обучават.

4. Заявлението за допускане до защита на дипломна работа се подава най-късно 1 месец преди датата на държавния изпит/защитата.

5. Най-късно 2 седмици преди датата на защитата студентът трябва да представи в катедрата:

  • два подвързани екземпляра на дипломната работа, разработени според изискванията на Факултета;
  • електронен вариант на дипломната работа в PDF формат;
  • електронен документ, съдържащ името, факултетния номер и специалността на дипломанта, както и заглавието и кратко резюме на дипломната работа за включването й в регистър на дипломните работи във ФИСН.

Настоящите правила влизат в сила с решение на ФС No 149 от 20.10.2020 г.

Съобщение от инспектор Сн. Тодорова

May 22, 2021 0 comments fisnadmin

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно изготвянето на дипломите на дипломираните
през
 2020 г.

Всеки дипломирал се студент трябва задължително и лично да си провери и подпише отпечатаната диплома.
Необходима е една снимка с размер: 3,5 / 4,5 см.

Това става при инспектор Сн. Тодорова ( ст. 227, Ректорат) в приемно време в присъствените дни ( от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 15.00 ч., без събота и неделя) и при следния график:

магистри:

спец. СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – 03. 06.; 07. 06.; 08. 06.; 10. 06. и 11. 06. 2021 г.
спец. СЧЕТОВОДСТВО (след ПБ) – 04. 06.; 07. 06.; 08. 06. 2021 г.
спец. БКВО – 03. 06.; 07. 06.; 08. 06.; 10. 06. и 11. 06. 2021 г
.

ВАЖНО!:
1. Всеки студент трябва да си носи личен син химикал!
2. Маските са задължителни за всички! Ползвайте дезинфектанта пред вратата!
3. Спазвайте отстояние в коридора и влизайте само по един при инспектора!
4. След подписване на готовата диплома, всеки студент, задължително трябва да я представи в Университетския информационен център в Ректората, кабинет № 2, Златка Владимирова, за скенер копие за регистъра на дипломираните студенти. Там ще си получи и полагащата се към дипломата обложка.

Несканираната диплома е невалидна и неизползваема!

Факултетът по икономически и социални науки – партньор в международен проект InnoAir

June 27, 2017 0 comments fisnadmin

INNOAIR: ИНОВАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ, ОТГОВАРЯЩ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПО ЧИСТ ВЪЗДУХ В ГРАДСКА СРЕДА

Проблемите, особено актуални през последните години, засягащи опазването на околната среда и конкретно качеството на въздуха, поставят нуждата от спешни действия. Разработването и прилагането на конкретни мерки за осигуряването на по-качествени условия за живот на населението, основаващи се на съгласуваност, структурираност и измеримост, са основа за изграждането на общественото доверие и солидна инвестиция за бъдещите поколения. Създаването и поддържането на модерна и удобна градска среда за живот е от ключово значение за цялостното развитие на икономиката.

За Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проектът InnoAir е възможност да интегрираме нашите аналитични способности и теоретична подготовка в решаването на обществено значим проблем. Участието ни в проекта е чудесна възможност да приложим на практика нашето виждане, че бъдещето на икономическата наука е свързано с анализа на данни и моделирането на сложни процеси. Продължителността и обхватът на проекта позволяват участието и на млади изследователи от факултета. Освен това е възможност за тях да участват при разработването на дългосрочни и устойчиви иновативни решения, които носят осезаеми ползи.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

За повече актуална информация:  https://uia-initiative.eu